مصاحبه ها

1382/01/31 ساختار اداری نیازمند اصلاح است دولت بر هزینه‌کردن سرمایه‌ها نظارت کند

“سيد حامد فنادپور”، در گفت و گو با خبرنگار سرويس IT ايسنا درباره‌ي جايگاه فناوري اطلاعات در توسعه و صنعت، افزود:« اطلاعات جزء جدانشدني هر فرآيندي است و فناوري اطلاعات، به معني به كارگيري صحيح اطلاعات بستر پيشرفت توسعه و صنعت خواهد بود.» 

وي افزود:« وجود فناوري اطلاعات و سازماني براي پي‌گيري آن در اصلاح ساختارهاي اداري بسيار ضروري است؛ چنانچه ساير كشورهاي جهان در مسير حركت به سمت اصلاح ساختاري اداري خود به استفاده‌ي بهينه از فناوري‌ها پرداختند. جامعيت فناوري اطلاعات به گونه‌اي است كه براي برون ساختارهاي اداري در اين قالب مجبور به اعمال اصلاحات مي‌شويم .» 

وي تاكيد كرد:« توجه دولت و بخش خصوصي در چند سال اخير به مساله‌ي فناوري اطلاعات قابل توجه است؛ چنانچه طرح دولت در زمينه‌ي گسترش IT كه هم اكنون زيرنظر رييس جمهور در حال انجام است، از كليت جامعي برخوردار است؛ اما بايد يادآور شد كه گوته‌برداري كامل از طرح‌هاي پياده‌سازي شده در ساير كشورها درست نيست و نياز به در نظر گرفتن شرايط موجود كشور و چگونگي موجي كردن اين طرح احساس مي‌شود .» 

قنادپور تصريح كرد:« توجه به فناوري اطلاعات امري لازم است اما كافي نيست و تنها زماني كافي خواهد بود كه از اين توجهات استفاده صحيح و مناسب انجام بگيرد و در مسير صحيح خود هدايت شود. ولي متاسفانه تاكنون از طرف بخش خصوصي و دولتي اقدام مناسبي به معني هدايت‌گري صحيح روي طرح تكفا صورت نگرفته است.» 

وي افزود:« بخش خصوصي در زمينه‌ي فناوري اطلاعات بيشتر بعد انتفاعي و استفاده از منابع و سرمايه‌ي گذاشته شده از طرف دولت را در نظر قرار داده و اقدام به سرمايه‌گذاري نكرده است؛ درصورتي‌كه از جانب نهادهاي دولتي هم نظارتي بر اين امر صورت نگيرد، با وارد شدن لطمات زياد به اين حوزه‌ي سرمايه به سمت استفاده‌ي نادرست كشيده خواهد شد .»

 
خبرگزاری ایسنا