مصاحبه ها

1393/07/20 بضاعت شبکه بانکی این نبود

برنامه تلويزيوني مناظره از شبكه اول سيما روز جمعه ١٨ مهر ٩٣ به بررسي موضوع كارمزد پايانه هاي فروش اختصاص داشت.
شايد براي هر فعال حوزه انفورماتيك بانكي، دردناك بود كه مشاهده كند حقي كه در دنيا براي همگان پذيرفته شده است، به چالش كشيده شود و شبكه بانكي (كه البته متاسفانه امروزه مرغ عزا و عروسي هر ناكامي در كشور شمرده مي شود) به مسلخ اطلاع رساني نامناسب برده شود.
هرچند دو نفر مدافع، در اين برنامه به خوبي تمامي تلاش خود را براي دفاع از موضوع به كار گرفته و مطالب مناسبي را نيز بيان كردند، متاسفانه شبكه بانكي در مقابل افكار عمومي شكست خورده و نظرات بينندگان كه تنها با بخشي از موضوع آشنا هستند برخلاف نظر بحق شبكه بانكي بود.
ريشه يابي اين موضوع، فارغ از نتيجه مناظره، مي تواند تجربه اي براي حفظ منافع شبكه بانكي در مسائل آينده (يا حتي تدوين سناريويي مناسب براي اجراي درست همين موضوع كارمزد) باشد.
حركت هاي غيرهماهنگ هريك از فعالان و ذي نفعان اين حوزه، عدم اطلاع رساني مناسب نهادهاي حاكميتي و آشنا نكردن افكار عمومي با خدمات شبكه بانكي، خصوصا در حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيكي، همه و همه دليلي بر فشار افكار عمومي بر اجراي طرحي درست است.
بد نيست خود را به جاي عامه مردم قرار دهيم
هر روز از همه رسانه هاي عمومي، بانك ها متهم به انواع و اقسام مسائل مي شوند، هيچ نهادي نيز به دفاع از بانك ها نمي پردازد و مهم ترين سياست گذار نيز كه بانك مركزي باشد، عموما (از ديرباز) خود در جايگاه مدعي العموم به متهم كردن بانك ها و انواع تهديدها مي پردازد. 
پس مردم بر اساس اطلاعات دريافتي از رسانه هاي عمومي و انواع هجمه ها، حق دارند در مقابل اين تصميم صحيح بانك مركزي جبهه گيري كنند، خصوصا كه از دو سال پيش و شكل گيري شاپرك نيز فرهنگ سازي مناسبي نداشته ايم.
متاسفانه نهاد حاكميتي در حوزه بانكداري الكترونيكي نيز به جاي فرهنگ سازي و سياست گذاري، عمدتا وارد مسائل اجرايي شده و خود را محصور به مسائل فني (اجراي پروژه هاي متعدد فني) کرده است و بديهي است ورود به فاز اجرا و تصديگري، فرصت نگاه كلان تر را سلب خواهد كرد. 
شبكه بانكي كشور، جامعه اي بزرگ و با قدمت است كه خدمات بزرگي را در راه توسعه ايران اسلامي ارائه کرده است، فعالان اين حوزه در بانك ها، بانك مركزي و شركت هاي فعال اين اكوسيستم، بزرگاني هستند با پتانسيل هاي فراوان كه اگر در كنار هم جمع شوند، با هم افزايي مي توانند هر ناممكني را ممكن كنند.
لذا ضروري است كه با نگاهي صنفي، بانك ها و ساير اعضاي شبكه قدرتمند بانكي، به فكر تشكل ها يا نهادهايي براي دفاع از حقوق صنفي خود باشند و براي تحقق برنامه هاي ارزشمند و مفيد خود به فرهنگ سازي و اطلاع رساني نيز بپردازند و اميد است كه بانك مركزي نيز از ابزارهاي خود براي بسترسازي مناسب و فرهنگ سازي از اين اقدام بانك ها حمايت کند.


روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3319 به تاريخ 93/7/20، صفحه 13 (بانك و بيمه)