سخنرانی ها و میزگردها

1391/10/01 توسعه کارت اعتباری، الزامی که نیازمند تدبیر و برنامه ریزی است

سید حامد قناد پور، مدير امور طرح و توسعه بانک در شرف تاسیس آینده
(تکنیک های بازاریابی و برندینگ خدمات بانکداری الکترونیکی)

بازاریابی یعنی جستجویی برای یافتن مناسب ترین بازار و بخش هایی که سازمان م یتواند در آنجا، به صورت مفید تر و موثر تر حضور یابد و پاسخگوی خواست ها و نیازهای مردم باشد. در بازاریابی الکترونیکی بهترین استراتژی ارتباط مناسب و دائم با مشتریان بر خط است و برندینگ فرایند نام گذاری، نام سازی، نام گستری و نا مداری برای اثر گذاری بر مخاطبین و تشخیص و تمیز از سایرین است.

سرفصل ها:
- معرفی مفاهيم بازاريابي
- تعریف استراتژی های بازاریابی در بانکداری الکترونیکی
- معرفی استراتژ یهای آمیخته بازاریابی در خدمات و در صنعت بانکداری الکترونیکی
- معرفی بخ شبندی و موقعی تیابی در بازاریابی و بانکداری الکترونیکی
- معرفی مفاهيم برندينگ و نقش آن در بازاریابی بانکداری الکترونیکی
- تحلیل مولف ههای موثر در برندینگ در حوزه بانکداری الکترونیکی