سخنرانی ها و میزگردها

1391/05/14 میزگرد تخصصی امنیت بانکداری الکترونیک

امـروزه تهدیدات سایبـری در حـوزه خدمـات بانکی به یکی از چالش های اصلی تبدیل شده است. برای بررسی ابعاد این مشکلات در میزگرد تخصصی صاحبنظران به طرح دیدگاه هـا و بیان نظرات خود پرداختنـد. 
در ایـن میـزگرد دکتـر علی جهانـی (مدیـر روابط عمومی بانک پارسیان)، دکتر علی عباس نژاد (مدیرعامل موسسه کهکشان نور)، مهندس مختاریان (دبیر کمیته امنیت اطلاعات شرکت توسن) و مهندس حامد قنادپور (کارشنـاس بانکداری الکترونیک) و علیرضا صالحی (دبیر کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران) حضـور داشتند. 
کارشناسان در این میزگرد همگی بر این باور تاکید کردند که بانک مرکزی به عنـوان بزرگترین و قوی ترین متولی در امر بانکداری الکترونیک باید بیشتر از گذشتـه در بحث فرهنگ سـازی و آمـوزش کاربران نسبت به حساس سازی آن ها به مباحث امنیت اطلاعات بانکی وارد عمل شده و تحرک بیشتری به خرج دهد. 

برای آشنـایی بیشتـر با دیدگاه هـای صاحبنظـران حاضر در این میزگرد، مشروح این گفتگو را بخوانید. 

مرکز خبری افتنا