مقالات

1394/12/13 حل مسئله مکانیابی مسیریابی دوهدفه در شبکه ارائهی خدمات الکترونیک با استفاده از روش NSGA-II (مطالعه موردی بانک آینده- مراکز ارتباط فردا)

مسئله ی مکان یابی مسیریابی یک مسیر جدید تحقیقاتی است که هدف اصلی آن حل همزمان مسائل مکان یابی تسهیلات و مسیریابی وسائل نقلیه می باشد. شرکت ارتباط فردا که پشتیبان خدمات الکترونیک بانک آینده می باشد در نظر دارد در راستای تسهیل ارتباط مشتریان و جلب رضایت آنها خدمات الکترونیکی خود را گسترش دهد. در راستای تحقق این هدف شرکت تصمیم به راه اندازی خدمات پیشخوان مجازی در مراکز برخی استان ها گرفته است. در این مقاله یک مدل ریاضی مکان یابی مسیریابی برای مسئله مورد مطالعه ارائه گردیده و با توجه به ماهیت چند هدفه مسئله از روش فراابتکاری NSGA-II برای حل مسئله استفاده شده است. این مقاله یک روش نمایش جواب ساده برای کد کردن جواب ها پیشنهاد داده است. نتایج ارائه شده به مدیران در قسمت نتایج عددی ارائهشده و در پایان نیز به بحث و نتیجه گیری پرداخته ایم.

 

لینک مقاله